Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta
Giá VLXD tỉnh Hải Dương tháng 02 năm 2015 - Bản rút gọn

+- Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta (http://forum.eta.vn)
+-- Diễn đàn: DỮ LIỆU DỰ TOÁN (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Giá vật liệu, nhân công, ca máy, cước vận chuyển, ... (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Diễn đàn: Hải Dương (/forumdisplay.php?fid=84)
+---- Chủ đề: Giá VLXD tỉnh Hải Dương tháng 02 năm 2015 (/showthread.php?tid=6606)Giá VLXD tỉnh Hải Dương tháng 02 năm 2015 - ntvan - 16-04-2015 04:27 PM

Công bố giá VLXD tỉnh Hải Dương tháng 02 năm 2015 theo văn bản số: 02/STC-SXD ngày 25/02/2015.

Tải về tại đây.